Infra

Naast de activiteiten in de industrie heeft Progmatic ook ruime ervaring in de infra. Door toenemend transport over weg en water is het belangrijk dat bruggen en sluizen op een juiste en veilige manier functioneren.

Bruggen

Daar waar wegen en waterwegen elkaar kruisen zijn in Nederland in veel gevallen bruggen nodig. Een deel daarvan is een beweegbare brug. Als een brug niet goed bediend kan worden, stremt enerzijds het wegverkeer of anderzijds de scheepvaart. De beschikbaarheid is dan ook enorm belangrijk. Progmatic heeft reeds tijdens een aantal projecten bewezen, dat zij samen met de opdrachtgevers de stremmingen tot een minimum kunnen beperken.

Sluizen

Nederland telt bijna 2000 sluizen, die nodig zijn voor het watermanagement en die ervoor moeten zorgen dat het verval in een rivier of kanaal door de scheepvaart overbrugd kan worden. De correcte werking van sluizen is van levensbelang voor de scheepvaart. Progmatic heeft een aantal projecten met goed resultaat uitgevoerd waarbij de besturing van bestaande sluizen vervangen zijn met een zo kort mogelijke stremming.

Tunnels

Naast tunnels voor het wegverkeer zijn er ook tunnels voor leidingen en hoogspanningskabels. Deze tunnels zijn onbemand en hebben een MBS (Monitoring & Beveiligingssysteem). Het MBS heeft als eerste functie het monitoren van de situatie in de tunnel en het detecteren van verstoringen. Deze verstoringen dienen doorgemeld te worden naar de juiste instanties.

Verder wordt de tunnel geventileerd, omdat er warmte door hoogspanningsleidingen toegevoerd wordt. Door het ventileren wordt de warmte afgevoerd.

Aanvullende functies zoals het afvoeren van water, tracing en verlichting zijn ook uitgevoerd door het MBS.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Progmatic

Progmatic