0167 566 445

Disclaimer

Deze website, toegankelijk via www.progmatic.nl en inclusief alle bijbehorende subwebsites, wordt hierna aangeduid als “de website”.

Gebruiksvoorwaarden

Door toegang te krijgen tot en deze website te bekijken, stemt u in met de gebruiksomstandigheden die hieronder worden beschreven, zonder enige vorm van beperking of uitsluiting. Het gebruik van deze website is onderhevig aan Nederlands recht, en eventuele geschillen vallen onder de rechtsbevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken. Indien een deel van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard onder Nederlands recht, wordt dat deel geacht vervallen te zijn, terwijl de overige bepalingen van kracht blijven. Progmatic behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen door een bijgewerkte versie op de website te publiceren.

Auteursrecht

De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot de gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, en de combinatie daarvan, evenals de software, is beschermd door auteursrecht en databankrecht. Deze rechten zijn eigendom van Progmatic. Het is niet toegestaan om deze website of enig deel ervan te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Progmatic.

Aansprakelijkheid

Hoewel er continue aandacht en zorg wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarop gepresenteerde informatie, kan Progmatic niet garanderen dat de informatie altijd volledig, correct of actueel is. Progmatic is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, de (on)bereikbaarheid van de website of de via deze website aangeboden software.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel bedoeld voor informatieve doeleinden van de gebruiker. Progmatic biedt geen garantie met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van deze websites en is niet aansprakelijk voor het functioneren van of de informatie op deze externe websites.

Discover the power of Progmatic

Progmatic helps companies achieve their goals through automation.

About us

Permanent contact person = personal service

Separate division for quality management

One-time right approach = minimal downtime